Cake Flour

- $-9.99
  • $9.99

Susie's gluten-free cake flour. To die for!

  • Gluten free
  • Dairy free

INGREDIENTS: WHITE RICE FLOUR, BROWN RICE FLOUR, POTATO STARCH, TAPIOCA STARCH, SORGHUM FLOUR, XANTHAN GUM.

Delivery partners